Garanti och omfattning Cinderella förbränningstoalett

Garantin gäller i 3 år från inköpsdatum. Garantin omfattar produktionsfel och fel på komponenter som uppstår under garantitiden.

Fritidstoa ab täcker kostnader för reservdelar, arbete samt transporter mellan Fritidstoa och er närmaste återförsäljare under garantitiden. Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden då Fritidstoa inte tillämpar “på-plats-service”.

Eventuella reparationer av fritidstoaletter ska utföras av auktoriserad personal. Vid reklamation, var god uppge serienumret som återfinns på toalettens baksida.

Vid service och reparation ska toaletten vara rengjord.

Garantin täcker inte:

Kostnader i samband med service efter garantitiden eller fel orsakade enligt nedan täcks i sin helhet av kunden.

  • Felaktig installation och handhavandefel.
  • Transport.
  • Åsknedslag.